Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

6630 c152
Reposted fromGIFer GIFer viamentispenetralia mentispenetralia
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viamentispenetralia mentispenetralia
4584 d5f4
Reposted fromkaiee kaiee viamentispenetralia mentispenetralia
1064 3876 500
bunny

April 12 2017

life goes on, right? i hope so

March 27 2017

Anything is possible until your heart stops beating
— TWD

March 21 2017

March 20 2017

Mimo ze mam moze ze trzy powody by zyc
To nie mam zadnego by umrzec i dobrze mi z tym
I tak zostanie, szukam patentu na szczescie,
Na szczescie nie musze juz przy tym patrzec na reszte
— Eripe
5541 e529 500
well maybe

March 06 2017

Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem. A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie
— bisz
Reposted fromSalute Salute viamentispenetralia mentispenetralia
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viamentispenetralia mentispenetralia
4323 aa29 500
gdybym mogła Ci czegoś życzyć, życzyłabym żebyś przejrzał w końcu na oczy. 
9913 547e
Reposted fromyouuung youuung viamentispenetralia mentispenetralia
1884 08b6
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viamentispenetralia mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl